Kontrollansvarig

Kontrollansvarig

Kontrollansvarig

I de flesta fall när man gör en bygg-, rivnings- eller markåtgärd krävs en certifierad kontrollansvarig. Det behövs inte vid små ändringar av en- eller tvåbostadshus om inte byggnadsnämnden beslutar annat, plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 10 kap. 10 §.
I de flesta fall när man gör en bygg-, rivnings- eller markåtgärd krävs en certifierad kontrollansvarig.
Men det behövs inte vid små ändringar av en- eller tvåbostadshus, om inte byggnadsnämnden beslutar annat, plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 10 kap. 10 §.
I de flesta fall när man gör en bygg-, rivnings- eller markåtgärd krävs en certifierad kontrollansvarig.
Men det behövs inte vid små ändringar av en- eller tvåbostadshus, om inte byggnadsnämnden beslutar annat, plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 10 kap. 10 §.

Vad ska en kontrollansvarig göra?

Svar: Den kontrollansvarige ska tillsammans med byggherren ta fram ett förslag till kontrollplan. Han ska se till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs. Den kontrollansvarige ska närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. Han ska också dokumentera sina byggplatsbesök, notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbesked och ge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked 

Måste en kontrollansvarig alltid vara certifierad?

Måste en kontrollansvarig alltid vara certifierad?

Svar: Den som ska jobba som kontrollansvarig enligt den nya plan- och bygglagen, PBL (2010:900) måste själv vara certifierad. Det framgår av 10 kap. 9 § nya PBL. Man ser således individuellt på den person som är tänkt att bli kontrollansvarig, den personen måste vara certifierad.

För vilka byggåtgärder krävs kontrollansvariga?

Svar: I de flesta fall när man gör en bygg-, rivnings- eller markåtgärd krävs en certifierad kontrollansvarig. Men det behövs inte vid små ändringar av en- eller tvåbostadshus, om inte byggnadsnämnden beslutar annat, plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 10 kap. 10 §. 
En certifierad kontrollansvarig krävs inte heller vid åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader om inte byggnadsnämnden beslutar annat. En kontrollansvarig krävs aldrig för åtgärder som inte kräver lov eller anmälan, PBF 7 kap. 5 §. 

Vilka befogenheter har den kontrollansvarige på byggarbetsplatsen?

Svar: Den certifierade kontrollansvarige har enligt nya PBL (2010:900) fått nya uppgifter jämfört med vad som gällde för kvalitetsansvariga. Vid avvikelser från kontrollplanen ska den kontrollansvarige informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden. Den kontrollansvarige ska dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet. Den kontrollansvarige ska avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked. 

Vad innebär det att den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning?

Svar: Enligt 10 kap. 9 § PBL (2010:900) ska den kontrollansvarige ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Boverket har skrivit allmänna råd för att klarlägga vad det innebär.

 1. Den kontrollansvarige bör inte vara nära släkt med de personer som utför de åtgärder som ska kontrolleras, Med nära släkt avses make, maka, sambo, förälder, barn eller syskon.
 2. Den kontrollansvarige och de personer som utför de åtgärder som ska kontrolleras kan inte arbeta inom samma företag. De kan dock arbeta inom samma företagsgrupp eller inom samma koncern. Med företag menar Boverket även kommuner och landsting.
 3. Byggherren eller anställd hos byggherren kan vara kontrollansvarig. Men de får inte själva utföra de arbeten som ska kontrolleras,dvs hålla i hammaren.
 4. Projektören kan vara kontrollansvarig. Projektören är insatt i projektet och vet vilka punkter som bör kontrolleras. Hur kontrollen av projekteringen har gått till får diskuteras i det tekniska samrådet om det finns behov av det. En bedömning får göras i varje enskilt fall.
KONTAKTA OSS

Använd formuläret här nedan så hör vi av oss till dig inom kort.

  kontrollab_templogo

  AB BYGGKONTROLL
  Telefon: 070-723 22 22
  E-post: stefan@kontrollab.se 
  Sociala medier:

  fb_2 linked_2 insta_2

  AB BYGGKONTROLL
  Telefon: 070-723 22 22
  E-post: stefan@kontrollab.se
  
  Sociala medier:    

  AB BYGGKONTROLL
  Telefon: 070-723 22 22
  E-post: stefan@kontrollab.se
  Sociala medier:    

  AB BYGGKONTROLL
  Telefon: 070-723 22 22
  E-post: stefan@kontrollab.se
  Sociala medier: