Entreprenadbesiktning

Entreprenadbesiktning

Entreprenad-besiktning

En entreprenadbesiktning är en kontroll att beställaren har fått den byggnad som avtalats i kontraktshandlingarna. Besiktningsmannens uppgift är att på objektiva grunder undersöka och bedöma kontraktsenligheten i entreprenaden.
En entreprenadbesiktning är en kontroll att beställaren har fått den byggnad som avtalats i kontraktshandlingarna. Besiktningsmannens uppgift är att på objektiva grunder undersöka och bedöma kontraktsenligheten i entreprenaden.
En entreprenadbesiktning är en kontroll att beställaren har fått den byggnad som avtalats i kontraktshandlingarna. Besiktningsmannens uppgift är att på objektiva grunder undersöka och bedöma kontraktsenligheten i entreprenaden.

SLUTBESIKTNING

En slutbesiktning görs i regel efter det att arbeten har avslutats. Om slutbesiktning begärs av beställaren, meddelar entreprenören när entreprenaden beräknas vara färdig för slutbesiktning. Detta bör ske i god tid innan, så att besiktningsföretaget kan kalla berörda parter i tid (helst 2-3 veckor i förväg).
En slutbesiktning görs för att kontrolla att ingående arbeten har utförts i enlighet med vad som har avtalats mellan beställare (byggherre) och entreprenör. För att veta vad som ska byggas krävs en beskrivning av projektet (ritningar, beskrivningar, ingångna avtal mm) och ju mer detaljerad en beskrivning är, desto mindre är risken för missnöje, konflikter och rättsligt efterspel. Sådana handlingar skall tillsändas besiktningsföretaget i god tid före besiktningen, så att besiktningsmannen har möjlighet att läsa in sig på uppdraget.

Om småhusentreprenaden inte är felaktig, eller om de konstaterade felen är av mindre betydelse, skall besiktningsmannen godkänna entreprenaden. Detta medför i sin tur att betalning ska ske enligt tidigare upprättad betalningsplan.
Om besiktningsmannen inte godkänner entreprenaden ska ny slutbesiktning göras vid ett senare tillfälle, om inte parterna bestämmer annat. Detta medför i regel att beställaren har rätt att innehålla en viss del av betalningen, som påtryckningsmedel för att färdigstallande ska ske.

fleur-treurniet-325960-unsplash
felix-russell-saw-167176-unsplash

KOMPLETTERANDE SLUTBESIKTNING

Det kan även bli aktuellt med kompletterande slutbesiktning, om inte arbeten är slutförda till den tid som har bokats för slutbesiktning. Detta medför i sig inget hinder för godkännande av entreprenaden. 

EFTERBESIKTNING

För att kontrollera att eventuella fel och förhållanden som har noterats vid en slutbesiktning har åtgärdats på tillfredsställande vis, kan efterbesiktning påkallas. Sådan betalas enligt Ktjl 57§ av entreprenören. 

FÖRBESIKTNING

För att minimera risken för noteringar om fel och förhållanden vid en slutbesiktning kan förbesiktning göras. Entreprenören / entreprenörerna har då möjlighet att inför slutbesiktningen rätta till det som har noterats vid en förbesiktning. Förbesiktning kan även tillämpas om del av entreprenaden ska tas i bruk innan entreprenaden i sin helhet är färdigställd och om någon del är svåråtkomlig för besiktning efter färdigställande. 

ÖVERBESIKTNING

Om part / parter är missnöjda med slutbesiktning i fråga om entreprenadens godkännande och / eller förekomsten av fel och ansvar för fel, kan överbesiktning begäras. Sådan ska påkallas inom en månad efter det att part har fått besiktningsutlåtande över besiktningen som ska omprövas. 

SÄRSKILD BESIKTNING

Om fel påträffas i byggnaden efter det att slutbesiktning har utförts, kan särskild besiktning begäras. Sådan görs i regel bara om inte bedömning av felen kan vänta till ”garantibesiktningen” (se nedan). 

GARANTIBESIKTNING / §59-BESIKTNING / 2-ÅRSBESIKTNING

Enligt Ktlj 59§ skall småhusentreprenaden alltid anses felaktig, om ett förhållande som avses i Ktjl 9, 10, 11 §§, visar sig inom två år efter utförd slutbesiktning. Om inte slutbesiktning har gjorts gäller två år från det att arbetena avslutades. Därför görs ofta en besiktning vid denna tidpunkt, för att kontrollera om några fel har uppstått. Sådan besiktning benämns av denna anledning antingen garantibesiktning, §59-besiktning, eller 2-årsbesiktning.

Enligt Ktlj 59§ skall småhusentreprenaden alltid anses felaktig, om ett förhållande som avses i Ktjl 9, 10, 11 §§, visar sig inom två år efter utförd slutbesiktning. Om inte slutbesiktning har gjorts gäller två år från det att arbetena avslutades. Därför görs ofta en besiktning vid denna tidpunkt, för att kontrollera om några fel har uppstått. Sådan besiktning benämns av denna anledning antingen garantibesiktning, §59-besiktning, eller 2-årsbesiktning.

mikael-kristenson-242108-unsplash
KONTAKTA OSS

Använd formuläret här nedan så hör vi av oss till dig inom kort.

  kontrollab_templogo

  AB BYGGKONTROLL
  Telefon: 070-723 22 22
  E-post: stefan@kontrollab.se 
  Sociala medier:

  fb_2 linked_2 insta_2

  AB BYGGKONTROLL
  Telefon: 070-723 22 22
  E-post: stefan@kontrollab.se
  
  Sociala medier:    

  AB BYGGKONTROLL
  Telefon: 070-723 22 22
  E-post: stefan@kontrollab.se
  Sociala medier:    

  AB BYGGKONTROLL
  Telefon: 070-723 22 22
  E-post: stefan@kontrollab.se
  Sociala medier: