Byggarbetsmiljösamordnare

Byggarbetsmiljösamordnare

Byggarbetsmiljö-samordnare

"Det är den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete (byggherren) som ansvarar för att det tas hänsyn till arbetsmiljön under planering och projektering."
I de flesta fall när man gör en bygg-, rivnings- eller markåtgärd krävs en certifierad kontrollansvarig. Men det behövs inte vid små ändringar av en- eller tvåbostadshus, om inte byggnadsnämnden beslutar annat, plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 10 kap. 10 §.
I de flesta fall när man gör en bygg-, rivnings- eller markåtgärd krävs en certifierad kontrollansvarig. Men det behövs inte vid små ändringar av en- eller tvåbostadshus, om inte byggnadsnämnden beslutar annat, plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 10 kap. 10 §.

SKYLDIGHETER OCH KRAV

Byggherren är alltid skyldig att utse lämplig byggarbetsmiljösamordnare dels för planering och projektering av byggnads- och anläggningsarbetet (i fortsättningen förkortad BAS-P), dels för utförandet av arbetet (i fortsättningen förkortad BAS-U).

Byggarbetsmiljösamordnare ska ha den utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Grundläggande arbetsmiljökunskap och goda kunskaper om innehållet i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och vissa uppräknade föreskrifter är exempel på vad som kan behövas enligt de allmänna råden till 6 § i föreskrifterna Byggnads- och anläggningsarbete. Bland föreskrifterna är de om byggnads- och anläggningsarbete centrala. 

Krav på utbildning av byggarbetsmiljösamordnare träder i kraft den 1 januari 2011. 

Beteckningar:

 • BAS = byggarbetsmiljösamordnare

BAS kan delas in i två kategorier: 

 • BAS-P = byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering
 • BAS-U = byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av byggnads- och anläggningsarbetet
igor-ovsyannykov-219666-unsplash
brandskydd i Stockholm

VEM ÄR ANSVARIG FÖR VAD? 

För att skapa en bra arbetsmiljö på byggarbetsplatsen är det mycket viktigt med förebyggande arbetsmiljöarbete och att alla aktörer tar sitt ansvar. Dessutom är det viktigt att de olika aktörerna samverkar och att byggnadsarbetarna medverkar i arbetsmiljöarbetet. 

Det är den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete (”byggherren”) som har det grundläggande ansvaret för att under förberedelsen av byggprojektet (planeringen och projekteringen) beakta arbetsmiljön under byggskedet.

Byggherren ansvarar också för att..

 • dokumenten förhandsanmälan, arbetsmiljöplan och dokumentation upprättas
 • utse en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering
 • utförandet av byggnads- och anläggningsarbetet samordnas ur arbetsmiljösynpunkt
 • utse byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av byggnads- och anläggningsarbetet.

Om det finns en självständig uppdragstagare som i byggherrens ställe ansvarar för planering och projektering och/eller utförandet av hela byggprojektet (till exempel en total- eller generalentreprenör) kan byggherren överlåta sitt arbetsmiljöansvar för planering och projektering, för utförandet av arbetet eller för hela projektet på denne genom ett skriftligt avtal. Vid konsumentförhållanden tar total- eller generalentreprenören automatiskt över byggherrens ansvar, förutsatt att entreprenören har ett samlat ansvar för hela projektet. Något särskilt avtal behövs inte för detta. 

Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering ska samordna projekteringen med avseende på arbetsmiljön och se till att arbetsmiljöplan och dokumentation upprättas. Läs mer här om vilken utbildning och erfarenhet som kan behövas.  Projektörerna (arkitekter, konsulter och så vidare.) har också, inom ramen för sina uppdrag, ansvar för att arbetsmiljön under byggskedet beaktas vid förberedelsen av byggprojektet. 

Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av byggnads- och anläggningsarbetet ska samordna arbetena ur arbetsmiljösynpunkt, anpassa arbetsmiljöplanen till hur arbetena verkligen utförs, kontrollera att arbetena utförs på ett ur arbetsmiljösynpunkt korrekt sätt och att arbetsmiljöplanen följs.

Läs mer här om vilken utbildning och erfarenhet som kan behövas.  De andra företagen på det gemensamma arbetsstället ska lämna uppgifter till byggarbetsmiljösamordnaren för utförandet av arbetet om de särskilda risker som kan uppstå på grund av den egna verksamheten.

Alla som är verksamma på det gemensamma arbetsstället ska följa de ordnings- och skyddsregler som byggarbetsmiljösamordnaren utfärdar.  Varje arbetsgivare har huvudansvaret för sina arbetstagares arbetsmiljö. Arbetsgivarens ansvar för de egna arbetstagarna gäller alltid fullt ut även om det samtidigt finns ett ansvar till exempel för den som utför projekteringen, för den som tillverkat en maskin som används i arbetet eller för den som är byggarbetsmiljösamordnare. 

Ensamföretagare och de som arbetar i familjeföretag utan anställda ska vid byggnads- och anläggningsarbete följa i stort sett samma bestämmelser som gäller för arbetsgivare och arbetstagare.  Byggnadsarbetare ska medverka i arbetsmiljöarbetet, följa gällande föreskrifter och använda de skyddsanordningar som behövs.  Skyddsombud företräder arbetstagarna i skyddsfrågor.

Om ett arbete innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa och arbetsgivaren inte genast undanröjer risken har skyddsombudet rätt att avbryta arbetet i avvaktan på ställningstagande av Arbetsmiljöverket. 

Tillverkare, importörer och uthyrare av tekniska anordningar har ansvar för att deras produkter är säkra. Tillverkare och importörer av kemiska produkter och andra ämnen har ett liknande ansvar. Tillverkare, importörer och uthyrare ska också lämna produktinformation som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.  I arbetsmiljölagen finns även bestämmelser om ansvar för den som hyr in arbetskraft och för den som råder över ett arbetsställe. 

KONTAKTA OSS

Använd formuläret här nedan så hör vi av oss till dig inom kort.

  kontrollab_templogo

  AB BYGGKONTROLL
  Telefon: 070-723 22 22
  E-post: stefan@kontrollab.se 
  Sociala medier:

  fb_2 linked_2 insta_2

  AB BYGGKONTROLL
  Telefon: 070-723 22 22
  E-post: stefan@kontrollab.se
  
  Sociala medier:    

  AB BYGGKONTROLL
  Telefon: 070-723 22 22
  E-post: stefan@kontrollab.se
  Sociala medier:    

  AB BYGGKONTROLL
  Telefon: 070-723 22 22
  E-post: stefan@kontrollab.se
  Sociala medier: